نصب پمپ چاه فلمن جاجرود

نصب پمپ در چاه فلمن شماره یک جاجرود توسط همكاران شركت نیلاب

بتن ریزی تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 قم

بتن ریزی دیوار وسط دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب قم

بازدید سرپرست آبفای شرق تهران


بازدید مهندس محمدی سرپرست جدید آبفای شرق تهران از امور اب وفاضلاب شهر پردیس ، تاسیسات شهری و تصفیه خانه اب وخط انتقال